gmp_clrbit

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5)

gmp_clrbit -- Pulisce bit

Descrizione

resource gmp_clrbit ( resource &a, int index)

Ripulisce (imposta a 0) il bit index in a.